Dziś jest niedziela, 25 lutego 2024 r.
Imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie „OPIEKA WYTCHNIENIOWA ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 - w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie  „OPIEKA WYTCHNIENIOWA ”  dla Jednostek Samorządu...

W związku z przystąpieniem przez Gminę Radziechowy-Wieprz do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, informujemy o rozpoczęciu naboru Uczestników do Programu, zamieszkujących na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz

 

I. INFORMACJE O PROGRAMIE

Program adresowany jest  do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

- osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Członkowie rodzin osób z niepełnosprawnościami i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy uzyskali w ramach Programu usługi opieki wytchnieniowej, zwani są dalej „uczestnikami Programu”.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad w/w osobami, poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy  w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa  w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek  i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Planuje się, że usługi opieki wytchnieniowej w Gminie Radziechowy-Wieprz będą świadczyć osoby WSKAZANE PRZEZ UCZESTNIKA PROGRAMU, niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku z osobą z niepełnosprawnością.

W przypadku, gdy usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi  wymagane jest także:

  • zaświadczenie o niekaralności;
  • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
  • pisemna akceptacja osoby opiekuna ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka
    z niepełnosprawnością.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie lub opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych proszeni są o zapoznanie się z treścią Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024” stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W razie wątpliwości, informacji i wyjaśnień dotyczących programu i jego realizacji udzielają pracownicy GOPS w Radziechowach-Wieprzu wskazani w niniejszym ogłoszeniu.

 

II. ZASADY I TERMINY NABORU

Nabór uczestników programu prowadzony będzie
począwszy od dnia publikacji niniejszego
ogłoszenia do 5 lutego 2024r.

Mając na względzie zapis Programu stanowiący, iż rodzaj usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności osoby z niepełnosprawnością, nad którą uczestnik Programu sprawuje opiekę, Gmina Radziechowy-Wieprz zastrzega sobie prawo ograniczania wymiaru godzinowego jak i okresu przyznania usług, celem zwiększenia jej dostępności dla wnioskodawców.

Jednocześnie zastrzega się, iż w przypadku nadmiernej ilości wniosków uniemożliwiającej przyznanie opieki wytchnieniowej wszystkim wnioskodawcom, decydować będzie kolejność wpływu wniosków.
W przypadku posiadania wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji w wyżej wskazanym terminie zakłada się dalszą kwalifikację osób do udziału w programie z listy rezerwowej.

Zgłoszenie uczestnika programu w ramach naboru może zostać dokonane wnastępujący sposób:
• osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu pok. 22 lub 25 (Budynek Urzędu Gminy w Radziechowach-Wieprzu, III Piętro), Wieprz 700, 34-381 Radziechowy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 14.00.
• za pomocą poczty tradycyjnej - przesyłką pocztową (decyduje data wpływu do GOPS).
• drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP.

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:
1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”, stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia,
2. Klauzula RODO podpisana odpowiednio przez osobę zgłaszającą udział w programie lub opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej, stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia,
3. Kserokopia (dla formy elektronicznej skan/fotokopia) aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku dzieci), orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych,
4. Oświadczenie o wskazaniu osoby do realizacji usług opieki wytchnieniowej.

 

III. INFORMACJE DODATKOWE

Wyjaśnień i informacji dotyczących programu, w tym naboru w ramach niniejszego ogłoszenia, udzielają pracownicy ośrodka: Ewa Biegun, Sylwia Gabryel pod nr tel. 33 867 66 15 lub 601 434 02,0 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 - 14.00.

https://gopsradziechowy-wieprz.naszops.pl/n,opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Pliki do pobrania

Kategorie spraw urzędowych