Dziś jest niedziela, 25 lutego 2024 r.
Imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Budowa przedszkola w miejscowości Wieprz w Gminie Radziechowy-Wieprz

Budowa przedszkola w miejscowości Wieprz w Gminie Radziechowy-Wieprz

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Radziechowy-Wieprz podpisała umowę na dofinansowanie projektu: Budowa przedszkola w miejscowości Wieprz w gminie Radziechowy-Wieprz współfinasowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Podstawowe dane na temat projektu:

Numer naboru: RPSL.12.01.02-IZ.01-24-315/19

 

Oś priorytetowa: 12. Infrastruktura edukacyjna

Działanie: 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego

Poddziałanie: 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT

 

Wartość całkowita: 6 781 013,16 zł

Koszty kwalifikowane: 5 851 341,13 zł

Dofinansowanie: 3 570 232,77 zł

 

Przedmiotowa inwestycja, która polega na budowie przedszkola w m. Wieprz, w gminie Radziechowy-Wieprz ma na celu poprawę jakości opieki przedszkolnej na terenie gminy. W wyniku realizacji projektu oprócz poprawy jakości opieki przedszkolnej, zostanie stworzonych 5 oddziałów dla 125 dzieci (w każdej grupie 25 osób).

W ramach projektu przewidziano szereg prac budowlanych, konstruktorskich, instalacyjnych, sanitarnych oraz wyposażenie budynku i zagospodarowanie terenu wokół przedszkola.

 

CELE PROJEKTU:

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji wybudowane zostanie nowoczesne, przystosowane do dzieci w wieku 3-5 lat przedszkole w m. Wieprz, w gminie Radziechowy-Wieprz.

Cel projektu jest zgodny z Strategią RIT-Cel Strategii II-Zwiększenie potencjału edukacji przedszkolnej oraz dostosowanie umiejętności i kompetencji mieszkańców subregionu południowego do potrzeb rynku pracy poprzez poprawę jakości, atrakcyjności i elastyczności edukacji zawodowej.

 

PLANOWANE EFEKTY:

Przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia jest budowa na terenie opisanym w ramach punktu B.14 nowego obiektu, będącego docelowo siedzibą przedszkola w Wieprzu. Będzie to docelowo dwukondygnacyjny budynek, zrealizowany w technologii tradycyjnej, wzniesiony na planie prostokąta, składający się z architektoniczno – funkcjonalnego punktu widzenia z 5-ciu segmentów: trzech większych, o wymiarach: 11,0 m x 14,5 m (przy wys.: 11,08 m) i dwóch mniejzych, usytuowanych pomiędzy wymienionymi większymi, o wymiarach 7,0 x 12,1 m (wys.: 10,08 m). Budynek ten charakteryzować będzie zwarta, wydłużona bryła (wymiary całości: 47,0 m x 14,5 m), orientacja kalenicy na kierunku wschód zachód oraz układ wewnętrzny korytarzowy, determinujący następującą wewnętrzną organizację: ulokowanie od strony południowej sal dydaktycznych, mieszczących 5 oddziałów przedszkolnych (po jednym oddziale w każdym z segmentów) oraz ulokowanie od strony północnej ogółu niezbędnych pomieszczeń pomocniczych, technicznych i administracyjnych. Docelowo w wybudowanym obiekcie pod opieką przedszkola przebywać będzie grupa 125-ciorga dzieci oraz 12 osób personelu placówki. Łączna powierzchnia użytkowa budowanego obiektu wynosić będzie 1.097,81 m kw. (545,00 m kw. na parterze i 552,81 m kw. na poddaszu) przy powierzchni zabudowy rzędu 632,00 m kw.

Z funkcjonalnego punktu widzenia przedszkole zorganizowane będzie w taki sposób, że na parterze zlokalizowany zostanie jeden oddział przedszkolny, wraz z łazienką, WC, magazynem pomocy naukowych oraz magazynem leżaków, a także zespół pomieszczeń pomocniczych: kuchnia, jadalnia, zmywalnia, magazyny, pomieszczenia technologiczne zaplecza kuchennego, pomieszczenia sanitarne i porządkowe, szatnia, pomieszczenia administracyjne, pokój logopedy, pokój zajęć indywidualnych, hall, toalety i ciągi komunikacyjne. Z kolei na poddaszu zlokalizowane zostaną cztery kolejne oddziały przedszkolne, wraz z przyległymi do nich łazienkami i magazynami, pomieszczenia socjalne i szatniowe pracowników obsługi oraz wychowawców, archiwum, toalety, a także pomieszczenia techniczne i magazynowe. Komunikację pionową w obiekcie zapewniać będą dwie wydzielone klatki schodowe, zlokalizowane po przeciwległych stronach budynku.

Budynek posadowiony zostanie bezpośrednio na ławach, ścianach i stopach fundamentowych. Jego układ konstrukcyjny (krzyżowy) stanowić będą ściany nośne wykonane z ceramiki poryzowanej oraz żelbetowe słupy i podciągi. Stropy – zarówno nad parterem, jak i poddaszem wykonane zostaną w formie płyt żelbetowych. Dach wykonany zostanie w konstrukcji drewnianej (więźba jętkowa oraz krokwiowa) oraz wykończony blachą „na rąbek stojący” bez przetłoczeń. Schody wykonane jako płytowe, oparte na ścianach nośnych. Integralny element projektu stanowi wykonanie instalacji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania opisywanego obiektu – wodno – kanalizacyjnej (wraz z przyłączem), centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznej oraz kanalizacji opadowej, wraz ze zbiornikiem rozsączającym. Budynek wyposażony będzie w urządzenia umożliwiające produkcję energii z odnawialnych źródeł: baterię ogniw fotowoltaicznych (produkcja energii elektrycznej) oraz kaskadę dwóch pomp ciepła (na potrzeby ogrzewania podłogowego oraz ciepłej wody użytkowej). Zakres niniejszego projektu obejmuje także zagospodarowanie terenu, przyległego do wybudowanego obiektu, w tym: budowę zespołu stanowisk postojowych (24 stanowiska), muru oporowego, placu zabaw, sieci ciągów komunikacyjnych (pieszych i kołowych), a także zjazdów na teren przedszkola z istniejącej sieci dróg publicznych (drogi gminnej i drogi powiatowej). Po realizacji zaplanowanych w projekcie robót budowlanych teren otaczający wybudowany obiekt zostanie zrekultywowany, m.in. poprzez wykonanie trawników dywanowych oraz nowych nasadzeń zieleni. Elementem zakresu projektu jest także zakup wyposażenia przedszkola.

 

Planowane koszty - Zadania w ramach projektu

Zadanie 1: Przygotowanie dokumentacji

Zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie środkami EFRR - Przygotowanie załącznika do wniosku aplikacyjnego - analiza finansowo ekonomiczna, zawierającego tabele finansowe potwierdzające zdolność podmiotu do zrealizowania projektu, zasadność finansowo-ekonomiczną dofinansowania oraz potwierdzenie trwałości w okresie odniesienia.

 

Zadanie 2: Budowa przedszkola

Zakup robót i materiałów budowlanych, związanych z budową nowego obiektu – siedziby 5-cio oddziałowego przedszkola w Wieprzu (budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, zrealizowany w technologii tradycyjnej z ogółem instalacji wewnętrznych: wodno – kanalizacyjną, wraz z przyłączem, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, elektryczną, klimatyzacyjną, fotowoltaiczną oraz kanalizacji opadowej). Zakres prac obejmuje także zagospodarowanie terenu wokół budowanego obiektu, w tym: budowę zespołu miejsc postojowych dla samochodów osobowych, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, muru oporowego, placu zabaw, nasadzenia zieleni, w tym wykonania trawników dywanowych, sieci ciągów komunikacyjnych wokół obiektu – pieszych oraz kołowych, instalacji oświetlenia zewnętrznego zbiornika rozsączającego na wody opadowe, systemu odwodnienia terenu wokół obiektu, wykonanie miejsca do gromadzenia odpadów oraz budowę zjazdów z dróg publicznych (drogi gminnej oraz drogi powiatowej na teren przedszkola. Elementem projektu jest także wykonanie odwiertów geotermalnych, niezbędnych do zasilenia pompy ciepła – 6 odwiertów o dł. 150 m każdy.

W ramach powyższego zadania zawierają się:

- prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne:

1) Roboty ziemne (niwelacja terenu, wykopy pod fundamenty), prace fundamentowe – wykonanie żelbetowych ław, ścian i stóp fundamentowych, wykonanie żelbetowych schodów, wykonanie żelbetowych elementów ustroju nośnego – słupów, podciągów i żeber, wykonanie monolitycznych stropów płytowo – belkowych w formie płyt żelbetowych zintegrowanych z pozostałymi elementami ustroju nośnego. Wykonanie izolacji fundamentów. Wykonanie podkładów pod posadzki. Prace murowe – wykonanie ścian nośnych obiektu oraz ścian działowych z elementów ceramicznych, wraz z montażem prefabrykowanych nadproży w otworach okiennych. Wykonanie warstw izolacji termicznej ścian zewnętrznych obiektu wraz z ich wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym oraz okładziną klinkierową. Roboty ciesielskie – wykonanie więźby dachowej (konstrukcji krokwiowej oraz krokwiowo – jętkowej). Impregnacja, izolacja, zabezpieczenie więźby płytami gipsowo – kartonowymi. Wykończenie konstrukcji dachowej blachą na rąbek stojący. Wykonanie obróbek blacharskich, montaż elementów stolarki okiennej i drzwiowej, w tym okien dachowych. Montaż rynien i rur spustowych. Montaż sufitów podwieszanych. Wykończenie wnętrz obiektu (ściany) tynkami oraz płytkami ceramicznymi. Montaż wewnętrznych elementów stolarki drzwiowej. Montaż balustrad i pochwytów. Wykończenie wnętrz obiektu (podłogi) płytkami ceramicznymi, kamiennymi, panelami podłogowymi, Wykonanie powłok malarskich ścian. Tapetowanie wybranych ścian. Wykonanie schodów zewnętrznych i muru oporowego.

2) Wykonanie przyłącza wodociągowego obiektu – odgałęzienia istniejącej sieci wodociągowej o śr. 63 mm, z włączeniem za pomocą elektrotrójnika równoprzelotowego (dł. przyłącza ok 3,5 m). Zabudowa wodomierza skrzydełkowego z zaworami odcinającymi. Wykonanie instalacji wodociągowej z rur jednorodnych polipropylenowych, łączonych przez zgrzewanie mufowe. Montaż podgrzewacza pojemnościowego (450 l). Wykonanie przyłączy instalacji kanalizacji sanitarnej (3 oddzielne wyjścia z budynku), z montażem 3 szt. studni. Wykonanie instalacji sanitarnej, z rur PVC-U SN8, łączonych na uszczelkę gumową typu wargowego. Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z budynku, dróg oraz placów na teren otaczający przedszkole układem sieci zewnętrznej z rur DN 250, prowadzących do skrzynek rozsączających.

Wykonanie instalacji pomp ciepła, jako kaskady 2 pomp pracujących na potrzeby ogrzewania podłogowego i ciepłej wody użytkowej. Wykonanie 6 szt. otworów geotermalnych o dł. 150 m każdy, dla zapewnienia mocy pompom ciepła. Instalacja w każdym z otworów gruntowego wymiennika ciepła z rur, z napełnieniem glikolem. Wprowadzenie sond. Montaż dodatkowego kotła elektrycznego o mocy 18 kW. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania – podłogowego z rur PE-RT, system rozprowadzenia rur – rozdzielnicowy. Montaż systemu zabezpieczenia instalacji C.O. – naczynie wzbiorcze z zaworem bezpieczeństwa. Wykonanie instalacji klimatyzacji, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej – nawiewno - wywiewnej z: sal oddziałów i pomieszczeń pomocniczych, pomieszczeń biurowych i technicznych, pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego, pomieszczeń toalet. Wykonanie instalacji wody lodowej dla instalacji klimakonwektorów. Montaż czerpni, wyrzutni, wentylatorów wyciągowych, kanałowych, centrali nawiewno - wywiewnej systemu zaizolowanych przewodów, systemu sterowania pracą wentylatorów, systemu czujników do detekcji sytuacji w wentylowanych pomieszczeń.

3) Zabezpieczenie rurami osłonowymi elementów sieci przebiegających przez teren placu budowy. Wykonanie linii zasilającej budynek energią elektryczną. Instalacja rozdzielnic. Wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia. Wykonanie instalacji odgromowej obiektu. Wykonanie instalacji słaboprądowej (w tym komputerowej, telefonicznej). Wykonanie instalacji zasilania urządzeń wentylacyjnych i centralnego ogrzewania. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku (158 paneli o łącznej mocy 38,8 kW). Montaż instalacji oddymiania, instalacji monitoringu (w tym montaż 14-tu kamer) i instalacji kontroli dostępu. Wykonanie zewnętrznej instalacji oświetlenia terenu przedszkola oprawami w technologii LED.

- place zabaw:

1) Budowa placu zabaw dla dzieci: wyrównanie terenu, mechaniczne zagęszczenie terenu placu, obsianie trawą, montaż elementów zabawowych (huśtawka „ważka”, urządzenie kołyszące „skuter”, karuzela tarczowa, urządzenie kołyszące „ryba” huśtawka pojedyncza, zestaw zabawowy, tablica informacyjna, kosze na śmieci, ławki), wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płytek poliuretanowych.

- zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

1) Dostawa wyposażenia obiektu: wyposażenia technologicznego kuchni, umeblowania sal dydaktycznych, w tym szafek, regałów szatniowych ławek, krzesełek, dywanów, leżaków, wózka na leżaki, krzeseł dla wychowawców), pozostałego sprzętu dydaktycznego, w tym tablic białych i korkowych ekranów projekcyjnych. Dostawa pozostałych elementów wyposażenia obiektu, w tym gaśnic, systemowych modułowych kabin ustępowych.

 

Zadanie 3: Promocja projektu

Zakup usług, związanych z upowszechnianiem informacji o udziale środków UE (EFRR) w finansowaniu kosztów, związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz zakresie projektu. Wykonanie tablic – informacyjnej/pamiątkowej. Tablice wykonane będą z blachy, będą to tablice kolorowe (kolorowe logotypy, czarne litery na białym tle), zainstalowane na stelażu z profili stalowych, betonowanych w podłożu gruntowym, ewentualnie przymocowane do elewacji obiektu wybudowanego w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia. Wymiary tablic: min. 900 x 700 mm.

 

Zadanie 4: Nadzór inwestorski

Zakup specjalistycznych usług doradczych, związanych z: weryfikacją tempa postępu prac, prowadzonych na placu budowy nowego obiektu - przedszkola, zgodności zakresu realizowanych robót z podpisaną przez Gminę umową, projektem technicznym, zasadami i sztuką budowlaną, weryfikacją jakości prowadzonych robót, jakości stosowanych materiałów oraz rozwiązań, oraz stopnia osiągnięcia przyjętych wskaźników produktu. Usługa polegająca na pośrednictwie pomiędzy Gminą, jako inwestorem i zamawiającym, a wybranym przez Gminę w postępowaniu zgodnym z Ustawą PZP wykonawcą rzeczowej części projektu.

Kategorie spraw urzędowych