Dziś jest sobota, 20 lipca 2024 r.
Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Osoba prowadząca sprawę

mgr inż. Robert Kryczka

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Referat Techniczno-Gospodarczy
Pokój nr 01 (parter)
Telefon: 33-860-15-74

Wymagane dokumenty

Wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty

Brak opłat

Termin

Do 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku naliczenia opłaty lub do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, za wyjątkiem o którym mowa w art. 6m ust. 5 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Miejsce złożenia wniosku

Sekretariat Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz

Podstawa prawna

Ustawa z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1439 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym zmiana nastąpiła.
3. Nie złożenie deklaracji w terminie określonym w pkt 2 i 3 albo w uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Formularz on-line na platformie ePUAP

Pliki do pobrania

Kategorie spraw urzędowych