Dziś jest czwartek, 1 czerwca 2023 r.
Imieniny: Gracji, Jakuba, Konrada
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Osoba prowadząca sprawę

Małgorzata Piela

Jednostka odpowiedzialna

Dofinansowanie przyznaje Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków wynikających z art. 122 ustawy Prawo oświatowe.

Wymagane dokumenty

Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania:
Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek - wzór wniosku - załącznik nr 2.
2. Kopie za zgodność z oryginałem świadectw, dyplomów potwierdzające, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.
3. Kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy, która przeprowadziła przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika.
4. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawarta w celu przygotowania zawodowego.
5. Kopia odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika.
6. Kopia świadectwa pracy wydanego przez poprzedniego pracodawcę (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki).
7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014r., poz. 1543) - wzór formularza - załącznik nr 3.
8. Oświadczenie pracodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis jaką pracodawca otrzymał w roku podatkowym (obrotowym), w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat - wzór oświadczenia - załącznik nr 4, albo kopie wszystkich zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis w ww. okresie.
9. Oświadczenie pracodawcy o nieotrzymanej pomocy de minimis w ww. okresie - wzór oświadczenia - załącznik nr 5.
10. Aktualny wydruk z CEIDG lub wypis KRS w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.
11. Inne dokumenty na prośbę organu tj. w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów lub informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty lub informacje, niezbędne do ich wyjaśnienia i prawidłowego rozpatrzenia wniosku.
Ponadto w zależności od przypadku:
12. Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (oryginał lub kopia uwierzytelniona zgodnie z art. 33 § 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.).
13. Oświadczenie wspólnika spółki cywilnej - wzór oświadczenia - załącznik nr 6.
Załączniki, które mogą być złożone w formie kopii muszą być obustronnie poświadczone za zgodność z oryginałem lub za zgodność z przedłożonym dokumentem przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, albo przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu.

Opłaty

Brak.

Termin

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, co wynika z art. 122 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

Miejsce złożenia wniosku

Dokumenty wraz z ww. załącznikami należy przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy,
lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy bądź w Referacie Oświaty Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz
Radziechowy ul. Św. Marcina 1301, 34-381 Radziechowy - III piętro, pok. nr 3

Informacji udziela Małgorzata Piela - kierownik Referatu Oświaty - tel. 33 8676809 wew. 22

Termin rozpatrzenia wniosku

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r., poz. 996 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010 r., Nr 244, poz. 1626 ze zm.).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r., poz. 2010).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 622 ze zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89 ze zm.).
6. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267).
7. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U z 2018 r., poz. 917 ze zm.).
8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
9. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.).
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r., poz. 1543).
11. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013.352.1 z 24.12.2013).
12. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz.

Uwagi

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem:
Pracodawcy zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2010) zostali zobowiązani do zawierania na piśmie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym, stosownie do przepisów art. 195 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.). Natomiast na podstawie § 3a ww. rozporządzenia o zawarciu umowy, o której mowa w § 3, pracodawcy są zobowiązani do zawiadamiania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika. Ilekroć jest mowa o "izbie rzemieślniczej", należy przez to rozumieć także cech, jeżeli sprawuje on nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych na podstawie upoważnienia udzielonego przez izbę rzemieślniczą, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267).
W odniesieniu do młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz zawiadomienie, w formie pisemnej informacji (załącznik nr 1 - zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem) należy przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy lub przedłożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz.


Wysokość kwoty dofinansowania:
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wynosi:
1. w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty dofinansowania powyżej określone, podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.
W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy - z art. 122 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
Powyższe dofinansowanie, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013.352.1 z 24.12.2013).
Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom ze środków publicznych, którego maksymalna wielkość z różnych źródeł nie może przekroczyć 200.000 euro (100.000 euro w sektorze transportu drogowego towarów) w okresie trzech lat podatkowych (tj. w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych).

Pliki do pobrania

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych