Dziś jest czwartek, 1 czerwca 2023 r.
Imieniny: Gracji, Jakuba, Konrada
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Osoba prowadząca sprawę

Małgorzata Piela

Jednostka odpowiedzialna

Referat Oświaty

Opis ogólny

Gmina Radziechowy-Wieprz zapewnia dzieciom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz ośrodka, w którym realizują obowiązek szkolny i nauki. Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), zwana dalej ustawą.

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe bezpłatny transport przysługuje:

Do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego:
- niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim,
- niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim,
- oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dotyczy dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym).


Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe bezpłatny transport przysługuje:

Do najbliższej szkoły podstawowej:
- niepełnosprawnym uczniom niesłyszącym,
- niepełnosprawnym uczniom słabosłyszącym,
- niepełnosprawnym uczniom niewidomym,
- niepełnosprawnym uczniom słabowidzącym,
- niepełnosprawnym uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Do najbliższej szkoły ponadpodstawowej:
- uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym,
- do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;

Do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, który nie musi być najbliższy miejscu zamieszkania:
- dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna (w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym) do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 rok życia;
- dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 25 rok życia w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowanych społecznie nie zalicza się do uczniów niepełnosprawnych a więc nie są oni objęci obowiązkiem dowozu przez gminę.

Podstawą zapewnienia dowozu jest niepełnosprawność określona w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, jednakże w odniesieniu do wybranych niepełnosprawności i miejsca kształcenia.

Wymagane dokumenty

Gmina Radziechowy-Wieprz powyższy obowiązek realizuje poprzez organizację dowozu w dwóch formach:
- zbiorowego, zorganizowanego, realizowanego przez przewoźnika lub
- indywidualnego realizowanego przez rodziców w formie zwrotu kosztów dowozu.

Organizacja dowozu przez gminę:
Usługa dowozu dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka jest wykonywana przez przewoźnika, wybranego w drodze przetargu.

Wymagane dokumenty:
- Wniosek w sprawie objęcia dziecka/ucznia niepełnosprawnego przewozem zorganizowanym do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
- Kserokopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub aktualnego orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydana przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
- Zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka potwierdzające przyjęcie/uczęszczanie dziecka/ucznia do wskazanej we wniosku placówki.

Dowóz indywidualny:
Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują od Gminy Radziechowy-Wieprz dofinansowanie w formie zwrotu kosztów zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2023 Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 10 lutego 2023r. Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem, a Gminą. Umowa zawierana jest na rok szkolny, a okres obowiązywania liczony jest od dnia podpisania umowy.

Wymagane dokumenty:
- Wniosek w sprawie zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci i uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w roku szkolnym.
- Kserokopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub aktualnego orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka.
- Zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka potwierdzające przyjęcie/uczęszczanie dziecka /ucznia do placówki.
- Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu wykorzystywanego przez rodzica/ opiekuna prawnego do zapewnienia przewozu dziecka/ucznia.
- W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny użytkuje pojazd, który nie jest jego własnością należy dołączyć do wniosku „upoważnienie właściciela samochodu do użytkowania go przez rodzica/opiekuna prawnego”.

Opłaty

Brak

Termin

Dowóz zorganizowany: wniosek na kolejny rok szkolny należy składać najpóźniej do końca lipca jeśli dowożenie ma być zapewnione od 1 września kolejnego roku szkolnego.

Dowóz indywidualny: wniosek na kolejny rok szkolny należy złożyć do dnia 14 sierpnia każdego roku.

Miejsce złożenia wniosku

Dokumenty wraz z załącznikami należy w wersji papierowej:

- przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy,

- lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz,

- lub złożyć w Referacie Oświaty Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz,
Radziechowy ul. Św. Marcina 1301, 34-381 Radziechowy - III piętro, pok. nr 3.

Godziny pracy : poniedziałek - środa 7:00-15:00; czwartek 7:00-16:00; piątek 7:00-14:00.

Informacji udziela Małgorzata Piela - kierownik Referatu Oświaty - tel. 33 867 68 09 / wew. 103

Podstawa prawna

1. Zarządzenie Nr 17/2023 Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie regulaminu dowozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz zasad zwrotu kosztów przewozu organizowanego przez rodziców/opiekunów prawnych.
2. Uchwała nr LIII/351/22 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy Dz.U.2023.5.

Tryb odwoławczy

Zgodny z zapisami ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

Pliki do pobrania

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych