Dziś jest czwartek, 19 maja 2022 r.
Imieniny: Celestyny, Iwony, Piotra
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Osoba prowadząca sprawę

Małgorzata Piela

Wymagane dokumenty

Rodzic/opiekun prawny składa komplet dokumentów wraz z niezbędnymi załącznikami tj:
1. wniosek
- w sprawie objęcia ucznia niepełnosprawnego przewozem zorganizowanym przez gminę lub,
- wniosek w sprawie zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnego ucznia prywatnym samochodem,
2. kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia (z poradni psychologiczno-pedagogicznej),
3. potwierdzenie przyjęcia ucznia do przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.


Uprawnieni do bezpłatnego dowozu i opieki do przedszkola, szkoły lub ośrodka:
Podstawą zapewnienia dowozu jest niepełnosprawność określona w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, jednak w odniesieniu do wybranych niepełnosprawności i miejsca kształcenia.

Podział na uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym zawarty jest w § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578 z późn. zm.).

Uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowanych społecznie nie zalicza się do uczniów niepełnosprawnych a więc nie są oni objęci obowiązkiem dowozu.
Możliwość dofinansowania dowozu dzieci musi wynikać wprost z obowiązujących przepisów prawa, z uwagi na fakt, że organ władzy publicznej jest obowiązany działać wyłącznie w granicach obowiązującego prawa.

Zgodnie z art. 32 ust. 6 z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy Prawo oświatowe bezpłatny transport przysługuje do najbliższego:
- przedszkola,
- oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
- innej formy wychowania przedszkolnego,
- lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego:
> niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim,
> niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim,
> oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dotyczy dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym).

Zgodnie z art. 39 ust. 4 z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy Prawo oświatowe bezpłatny transport przysługuje do najbliższej:
- szkoły podstawowej:
> niepełnosprawnym uczniom niesłyszącym,
> niepełnosprawnym uczniom słabosłyszącym,
> niepełnosprawnym uczniom niewidomym,
> niepełnosprawnym uczniom słabowidzącym,
> niepełnosprawnym uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
> z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
> z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,
> z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym,
> z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
> z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Treść §1 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578 z późn. zm.) doprecyzowuje uczniów niepełnosprawnych na podstawie art. 127 Prawa oświatowego do których zalicza się uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bezpłatny transport przysługuje do najbliższej:
- szkoły ponadpodstawowej:
> uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
> z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,
> z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym,
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;

bezpłatny transport przysługuje do:
- ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, który nie musi być najbliższy miejscu zamieszkania:
> dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna (w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym) do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 rok życia;
> dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 25 rok życia w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Opłaty

Brak

Termin

- Dowóz przewozem zorganizowanym: wniosek na kolejny rok szkolny należy składać do 5 lipca oraz w uzasadnionych przypadkach w trakcie roku szkolnego. - Dowóz indywidualny prywatnym samochodem: wniosek na kolejny rok szkolny należy złożyć do dnia 31 sierpnia każdego roku oraz w uzasadnionych przypadkach w trakcie roku szkolnego.

Miejsce złożenia wniosku

Dokumenty wraz z ww. załącznikami należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy,

lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy bądź w Referacie Oświaty Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz, Radziechowy ul. Św. Marcina 1301, 34-381 Radziechowy - III piętro, pok. nr 3

Godziny pracy : poniedziałek - środa 7:00-15:00; czwartek 7:00-16:00; piątek 7:00-14:00.

Informacji udziela Małgorzata Piela - kierownik Referatu Oświaty - tel. 33 867 68 09 / wew. 22

Podstawa prawna

1. Przepisy warunkujące organizację bezpłatnego dowozu lub zwrot kosztów dowozu do placówek oświatowych dla dzieci/uczniów niepełnosprawnych zostały określone przez ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr XVIII/123/20 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Radziechowy-Wieprz na rok szkolny 2019/2020.
3. Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców/opiekunów prawnych.


Zgodnie z w/w przepisami kwota zwracana rodzicom lub opiekunom będzie obliczana na podstawie wzoru matematycznego zaprezentowanego poniżej:
Koszt = (a - b)* c *d/100

gdzie:
a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem;
b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeliby nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit a;
c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, właściwego dla danego pojazdu (średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Klucze określa na każdy rok szkolny Rada Gminy Klucze, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostek paliwa na stacjach występujących na terenie gminy);
d - średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 km dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu (dane z książki pojazdu danego modelu, cyklem mieszanym).

Tryb odwoławczy

Zgodny z zapisami ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i ponownego złożenia w ustalonym terminie.

Pliki do pobrania

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych