Dziś jest czwartek, 23 marca 2023 r.
Imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Radziechowy-Wieprz podpisała umowę na dofinansowanie projektu: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz współfinasowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania wynosi 85%.


Podstawowe dane na temat projektu:

Numer naboru: RPSL.04.03.02-IZ.01-24-106/16

Oś priorytetowa:

V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów

Działanie:

5.4. Ochrona różnorodności biologicznej

Poddziałanie:

5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy

Wartość całkowita: 1 715 541,61 zł

Koszty kwalifikowane: 1 697 522,11 zł

Dofinansowanie: 1 442 893,80 zł

 

W ramach realizacji projektu zostanie:

- utworzone Centrum Edukacji Ekologicznej – w części budynku tzw. „Okrąglaka” przy ul. Nad Sołą w Wieprzu;

- wykonane działania przyrodnicze;

- przeprowadzona kampania edukacyjna.

 

CELE PROJEKTU:

Gmina Radziechowy-Wieprz posiada cenne zasoby przyrodnicze. Zachodnia część terenu gminy wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i jego otuliny, natomiast południowo-wschodnia część gminy leży na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego jest obszarem chronionym ze względu na szczególne wartości przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Beskidu Śląskiego. Na terenie Gminy Radziechowy -Wieprz znajdują się następujące obszary chronione w sieci Natura 2000: Obszar sieci Natura 2000 - Kościół w Radziechowach (kod obszaru: PLH240007), Obszar sieci Natura 2000 - Beskid Żywiecki (kod obszaru: PLH240006), Obszar sieci Natura 2000 - Beskid Śląski (kod obszaru: PLH240005).

Obecnie brak jest dostatecznej ilości kompleksowej edukacji ekologicznej, która obejmowałaby wszystkie grupy społeczne. Zazwyczaj edukacja ekologiczna trwa w ograniczonym zakresie tylko dla dzieci i młodzieży podczas zajęć szkolnych, na różnych poziomach edukacji. Ten problem ma przyczynę w braku odpowiedniej infrastruktury, w której mogłyby odbywać się zajęcia nie tylko dla uczniów.

Ideą przewodnią projektu jest ekologia, ochrona przyrody, poprawa różnorodności biologicznej oraz zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych na obszarze Gminy Radziechowy-Wieprz. Przedstawiany do dofinansowania projekt powstał z potrzeby zapewnienia ochrony bioróżnorodności obszarów przyrodniczych i związanej z tym edukacji ekologicznej.

Celem projektu jest przywrócenie różnorodności biologicznej na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz poprzez stworzenie warunków do poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym, zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych i stworzenie miejsca edukacji ekologicznej.

 

Cele szczegółowe projektu:

1) Zapobieganie utraty bioróżnorodności na terenie Gminy,

2) Zabezpieczanie gatunków rodzimych,

3) Upowszechnienie edukacji ekologicznej, która będzie prowadzona blisko miejsc zamieszkania (tak aby mogli korzystać wszyscy zainteresowani bez względu na status majątkowy, czy niepełnosprawność).


Zdefiniowano następujące oddziaływanie:

- wzrost świadomości i wrażliwości ekologicznej,

- możliwość rozwoju podobnych inwestycji w okolicy,

- zapewnienie możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.

 

PLANOWANE EFEKTY:

CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ:

Z racji wartości miejsca, nabrzeża rzeki Soły, potencjału istniejącej kubatury projekt proponuje swoim rozwiązaniem adaptację istniejącego budynku. Powodem rozbudowy jest konieczność dostosowania obiektu do współczesnych wymagań. Obecna, skomplikowana konstrukcja budynku oraz jego powierzchnia użytkowa narzuciła konieczność rozbudowy w celu wprowadzenia nowej klatki schodowej oraz platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych.

Podstawą funkcją przewodnią dla obiektu jest promowanie edukacji ekologicznej Regionu. W budynku na dwóch poziomach, na parterze i piętrze zaproponowano pomieszczenia spotkań z zapleczem socjalno-technicznym wraz z niezbędną komunikacją. Układ ich oraz dogodne położenie daje możliwość korzystania jak i zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Aneks kuchenny umożliwia jedynie przygotowanie II śniadania dla użytkowników obiektu.


PRACE PRZYRODNICZE:

1. Założenie żywopłotu oraz nasadzenie roślin: jarząb pospolity, karagana syberyjska, berberys zwyczajny, głóg jednoszyjkowy, rokitnik zwyczajny, śliwa tarnina, bez czarny, leszczyna pospolita, dereń jadalny;

2. Nasadzenie dzikich bylin;

3. Dostarczenie i rozwieszenie budek dla ptaków i nietoperzy;

4. Usuwanie roślinności inwazyjnej;

5. Nasadzenie szpaleru głowiastych wierzb.


PRZEPROWADZENIE KAMPANII EDUKACYJNEJ I PROMOCYJNEJ PROJEKTU:

Organizacja pikniku ekologicznego oraz zajęć z zakresu ekologii, ochrony przyrody.


Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych