Dziś jest czwartek, 1 czerwca 2023 r.
Imieniny: Gracji, Jakuba, Konrada
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Segregacja

Segregacja

Na sesji Rady Gminy została podjęta uchwała nr XXIV/142/16 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku ma terenie Gminy. Przyjęcie nowego Regulaminu zostało spowodowane zmianą  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz postanowieniem o pozostawieniu ceny odbioru śmieci na dotychczasowym poziomie tj. 8 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. 15 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Aby ta cena nadal mogła obowiązywać proszę mieszkańców o przestrzeganie zasad segregowania odpadów i stosowania się do Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie.

Mieszkańcy zobowiązani są do wystawiania odpadów zgodnie z Harmonogramem wywozu odpadów komunalnych na rok 2016 zgodnie z ich rodzajem w dniu odbioru przed godziną 7.00 rano.

Wystawiony popiół musi być zimny, suchy i wystawiony w przystosowanym do jego odbioru pojemniku. Popiół zmieszany z innymi odpadami bądź wystawiony w nieprzystosowanych do jego odbioru kubłach np. wiadrach czy workach nie będzie odbierany. Należy pamiętać, że do popularnych pojemników plastikowych nie należy wrzucać gorącego popiołu, gdyż grozi to ich zniszczeniem, przepaleniem, a nawet groźnym pożarem! Nie można również wystawiać mokrego popiołu, gdyż wzrasta jego waga i Gmina musi ponosić zwiększone koszty jego odbioru.

Pojemnik na tzw. balast, na który składają się przede wszystkim: artykuły higieniczne, pieluchy (pampersy), ceramika (fajans, porcelana, talerze), kalki oraz papiery przebitkowe, zabawki, szyby okienne, szkło nietłukące typu DURALEX, ARCOROC), zabrudzone lub tłuste papiery i folie, lustra i szkło zbrojone, ręczniki  papierowe, artykuły wykonane z połączeń tworzyw sztucznych z innymi materiałami, buty. Odpady balastowe, z punktu widzenia powtórnego wykorzystania lub recyklingu powinny być nieużyteczne czy mogą nawet utrudniać recykling i dlatego gromadzone są w osobnym pojemniku.

UWAGA: nie wrzucamy do balastu przeterminowanych leków i chemikaliów, w tym farb, lakierów, rozpuszczalników, olejów odpadowych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, brudnych pojemników po smarach, olejach smarnych i po środkach chwasto- i owadobójczych.

Osoby, które zadeklarowały segregację odpadów, spełnią wymóg selektywnego zbierania w roku kalendarzowym, o ile średnio na jeden pojemnik o poj. 120 litrów zmieszanych odpadów komunalnych przypadną co najmniej dwa worki surowców wtórnych. W przeciwnym razie zostanie im naliczona wyższa opłata tj.  15 złotych od osoby.

UWAGA - mieszkańcy gminy zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania surowców wtórnych w odpowiednich workach dostarczanych przez przedsiębiorcę.

W Regulaminie przewidziano dwa dodatkowe worki na surowce wtórne, aby ułatwić segregowanie i otrzymać lepszą jakość surowca tj. niebieskiego – na papier i tekturę oraz czerwonego na metale. Dodatkowe worki zostaną dostarczone mieszkańcom przez firmę Piotr-Plast po raz pierwszy w czerwcu bieżącego roku. Surowce wystawione w dotychczas obowiązujących workach będą odbierane, aż do wyczerpania się u Państwa zapasów starych worków, z zastrzeżeniem, żeby do żółtych worków nie dawać papieru i metalu. Szczegółowo mówi o tym § 4 Regulaminu, który ustala następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1. Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki dostarcza nieodpłatnie właścicielom nieruchomości operator/przedsiębiorca zaś oni mają obowiązek przyjąć je i zgodnie z przeznaczeniem używać.

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić worki i pojemniki w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania określone w § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dalej: Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych budynków), (Dz.U. z 2015r. poz. 1422).

3.Ustanawia się prowadzenie selektywnego zbierania u źródła powstawania,  następujących frakcji odpadów komunalnych:

1) papier, tektura (w tym opakowania tekturowe, gazety, czasopisma itp.) – worek w kolorze niebieskim o zabarwieniu przeźroczystym z oznakowanym napisem „MAKULATURA” i miejscem na adres nieruchomości o pojemności 120 litrów ,

2) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła ( w tym wszelkiego rodzaju puste opakowania szklane, słoiki, butelki po napojach) – worek w kolorze białym o zabarwieniu przeźroczystym z oznakowanym napisem „SZKŁO OPAKOWANIOWE” i miejscem na adres nieruchomości o pojemności 80 litrów,

3) tworzywa sztuczne, butelki PET, opakowania wielomateriałowe – worek w kolorze żółtym o zabarwieniu przeźroczystym z oznakowanym napisem „TWORZYWA SZTUCZNE” i miejscem na adres nieruchomości o pojemności 120 litrów,

4) metale np. puszki  – worek w kolorze czerwonym o zabarwieniu przeźroczystym z oznakowanym napisem „METALE” i miejscem na adres nieruchomości o pojemności 120 litrów.

5) popiół – pojemnik o min. objętości 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, a także kontenery o poj. 5m3 lub 7m3. Wywóz kontenerów o poj. 5 m3 lub 7 m3 należy zgłosić telefonicznie bądź mailowo do Urzędu Gminy. Popiół musi być suchy i niezanieczyszczony innymi odpadami. 

6) zmieszane odpady komunalne – pojemnik o poj. 110l, 120l, 240l, 1100l, a także kontenery o poj. 5 m3 lub 7 m3. Wywóz kontenerów o poj. 5 m3 lub 7 m3 należy zgłosić telefonicznie bądź mailowo do Urzędu Gminy. Dopuszcza się wystawienie worka czarnego w przypadku większej niż zwykle ilości balastu nie mieszczącego się do pojemnika. W worki czarne mieszkaniec jest zobowiązany zaopatrzyć się we własnym zakresie.

W celach oszczędnościowych oraz z uwagi na możliwość lepszej kontroli nad zbiórką odpadów wielkogabarytowych zdecydowano o nieodbieraniu odpadów wielkogabarytowych od bezpośrednio od mieszkańców. Odpady te należy dostarczyć własnym transportem do PSZOK-u. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w Przybędzy przy ul. 3 Maja 8. Informację w sprawie oddania odpadów do PSZOK-u można uzyskać pod nr tel. 515-340-678. PSZOK zgodnie z uchwałą nr XVIII/92/15 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela opłatę świadczy usługi:

- w poniedziałek od godz. 12:00 do 18.00,

- od wtorku do piątku od godz. 8:00 do godz. 14.00,

- w dni wolne od pracy po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym Wykonawcy.

W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne ma obowiązek pozostawić źle wysegregowane odpady na nieruchomości z pisemną informacją dla właściciela nieruchomości o konieczności ich posegregowania. Jeśli upomnienie nie przyniesie skutku i sytuacja taka powtórzy się dwukrotnie przedsiębiorca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji umożliwiającej wydanie przez tutejszy organ decyzji administracyjnej naliczającej zmianę wysokości opłaty na wyższą – dokumentacja fotograficzna z datą wykonania, w sposób niebudzący wątpliwości w zakresie przypisania pojemników czy worków do konkretnej nieruchomości oraz oświadczenie pracownika przedsiębiorcy, który stwierdził niezgodność wraz z jego podpisem.

Pełna treść uchwała nr XXIV/142/16 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku ma terenie Gminy jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej po adresem: http://bip.radziechowy-wieprz.pl/BIP.aspx?Sel=5578&Nr=2&ident=10914 .

Wszystkie te uwagi i działania mają na celu zachowanie dotychczasowej ceny odbioru śmieci od mieszkańców i poprawienie jakości segregacji.

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych