Dziś jest piątek, 31 marca 2023 r.
Imieniny: Balbiny, Kamila, Kornelii
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz wraz z wymianą źródła...

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Radziechowy-Wieprz podpisała umowę na dofinansowanie projektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła współfinasowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania wynosi 85%.

 

Podstawowe dane na temat projektu:

Numer naboru: RPSL.04.03.02-IZ.01-24-106/16

Oś priorytetowa: 4.
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 3.
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie: 2.
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT

Wartość całkowita: 1 654 264,52 zł

Koszty kwalifikowane: 1 654 264,52 zł

Dofinansowanie: 1 406 124,85 zł

 

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:
- termomodernizacja budynku,

- docieplenie dachu,
- montaż pompy ciepła,
- montaż paneli fotowoltaicznych,
- wymiana ogrzewania na grzejniki konwekcyjne,
- modernizacja oświetlenia wbudowanego na LED.

 

Cele projektu:

Przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych, zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, a także poprawa jakości powietrza w regionie, poprawa efektywności produkcji i zużycia energii oraz wzrost produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł.
Przedsięwzięcie stanowi element priorytetowy programu zmierzającego do ograniczenia emisji szkodliwych związków z budynków użyteczności publicznej i zakłada uporządkowanie gospodarki energią cieplną w budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy.

 

Planowane efekty:

W ramach realizacji rzeczowej części przedsięwzięcia budynek Urzędu Gminy poddany zostanie kompleksowej termomodernizacji, obejmującej szereg działań, nakierowanych na radykalną poprawę jego efektywności energetycznej. Wśród działań tych przewidziano przeprowadzenie robót budowlanych w obrębie:

- Elewacji – ocieplenie zakwalifikowanych do tego ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą (wykonanie warstwy izolacyjnej z grafitowych płyt styropianowych, o grubości 12 cm przyklejanych do przygotowanej w tym celu powierzchni elewacji w systemie mijankowym, zabezpieczonych przed odspojeniem siatką z włókna szklanego i zaprawą zbrojącą, aluminiowymi profilami ochronnymi oraz systemowymi łącznikami i wykończoną cienkowarstwowym tynkiem mineralnym, pomalowanym dwukrotnie farbą silikonową). W ramach prac, w obrębie elewacji przewidziano dodatkowo montaż nowych, uwzględniających zwiększoną grubość ściany parapetów z blachy ocynkowanej, montaż rynien i rur spustowych z blachy tytanowo – cynkowej, ponowny montaż deskowania i blaszanego poszycia wybranych elewacji obiektu oraz remont instalacji odgromowej budynku,

- Dachu – wykonanie podwójnej warstwy izolacyjnej dachu, poprzez ułożenie wełny mineralnej w przestrzeniach pomiędzy krokwiami oraz dodatkowo wykonanie nowego systemowego rusztu metalowego pod krokwiami, wraz z wypełnieniem utworzonej w ten sposób przestrzeni dodatkową warstwą wełny mineralnej i zabudowaniem jej płytami GK,

- Cokołu – wykonanie nowej opaski wokół budynku, ze spadkiem na zewnętrz obiektu, zabezpieczającej jego fundamenty przed zawilgoceniem (opaska z chodnikowych płyt betonowych, obramowanych obrzeżami betonowymi, posadowionymi na ławie betonowej).

 

Dodatkowo projekt przewiduje przeprowadzenie w obiekcie objętym termomodernizacją prac instalatorskich, związanych z:

- Wymianą istniejącej instalacji grzewczej, na instalację grzewczo – chłodzącą, z zastosowaniem samych grzejników niskopojemnościowych, wyposażonych w zawory z głowicami termostatycznymi dla pomieszczeń nie wymagających chłodzenia oraz klimakonwektorów, z zaworami równoważąco – regulacyjnymi z siłownikami elektrycznymi dla pomieszczeń wymagających i chłodzenia i grzania, wraz z podłączeniem nowej instalacji do nowego źródła ciepła – kaskady gruntowych pomp ciepła, o nominalnej mocy 85,6 kW, z dolnym zasilaniem, zlokalizowanej w istniejącym pomieszczeniu kotłowni;

- Montażem nowej instalacji fotowoltaicznej, składającej się z 27 szt. paneli (polikrystalicznych ogniw fotowoltaicznych, o mocy 320 W każde), o powierzchni 52,6 m kw., zlokalizowanych na dachu budynku. Rezultatem działania paneli będzie zamiana pozyskiwanej energii słonecznej w energię elektryczną–prąd stały. Za pomocą inwertera (falownika), będącego elementem instalacji prąd ten będzie przekształcany na prąd zmienny, o parametrach odpowiadającym sieci publicznej. Prąd z inwertera odznaczać się będzie nieznacznie większą częstotliwością od prądu z sieci, dzięki czemu następować będzie efekt „wypychania” prądu z sieci i wykorzystywania w pierwszej kolejności prądu uzyskiwanego z paneli. Dzięki wykorzystaniu licznika dwukierunkowego możliwy będzie transfer do sieci prądu, którego nie będzie możliwości bieżącego wykorzystania. W sytuacji, gdy powstanie zapotrzebowanie na większą ilość prądu, niż jest możliwa do wyprodukowania przez panele wówczas taki „niedobór” będzie mógł być uzyskany z sieci publicznej. Licznik dwukierunkowy zliczać będzie energię wyprodukowaną przez panele oraz pobraną z sieci. Różnica podlegać będzie rozliczeniu z dostawcą energii obsługującym Gminę, lecz nie na zasadzie sprzedaży. Przekazywane do sieci „nadwyżki” będą mogły być odbierane w okresach niedoboru energii uzyskiwanej z paneli;

- Demontażem istniejących, eksploatowanych obecnie opraw oświetleniowych oraz montażem nowych, nastropowych opraw typu LED (wraz z okablowaniem na odcinku od opraw do puszek rozgałęźnych, ułożonym podtynkowo), zabezpieczających wewnętrzne oświetlenie podstawowe i oświetlenie awaryjne budynku.

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych