Dziś jest czwartek, 19 maja 2022 r.
Imieniny: Celestyny, Iwony, Piotra
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Osoba prowadząca sprawę

Monika Biegun

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Opłaty

Bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy z udostępnieniem informacji publicznej wiążą się dodatkowe koszty. Wysokość opłaty odpowiada tym kosztom. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wnioskodawca zostaje powiadomiony o wysokości ewentualnej opłaty.
Opłaty wnosi się w kasie Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz (pok. nr 7)
lub przelewem na rachunek BS Radziechowy-Wieprz nr: 80 8140 0009 0000 0127 2000 0150.

Miejsce złożenia wniosku

Sekretariat Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz
Parter, pokój nr 4
w godzinach pracy Urzędu od 7:00 do 15:00
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@radziechowy-wieprz.pl

Termin rozpatrzenia wniosku

W ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz , a w przypadku gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie Urząd Gminy powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni o przyczynach opóźnienia oraz o terminie w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Urzędu.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013, poz. 267).
2. Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Tryb odwoławczy

1. W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
2. Jeżeli odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje ze względu na wyłączenie jawności informacji z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawa do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwową, skarbową lub statystyczną, wówczas przysługuje prawo do wniesienia powództwa do sądu rejonowego.

Uwagi

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz nie może zostać udzielona niezwłocznie, jest udostępniona na wniosek.

Pliki do pobrania

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych