Dziś jest czwartek, 1 czerwca 2023 r.
Imieniny: Gracji, Jakuba, Konrada
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Osoba prowadząca sprawę

Monika Biegun, Maria Sapeta

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1)

Opłaty

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

Miejsce złożenia wniosku

Stanowiska ds. działalności gospodarczej:
- pokój nr 20 (II piętro) - telefon: 33-860-15-70,
- pokój nr 4 (sekretariat ) - telefon: 33-860-15-74.

Termin rozpatrzenia wniosku

Niezwłocznie .
Organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu , przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych , albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz czasu jego przesłania i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej |(Dz. U. z 2010r.Nr 220 poz.1447z późn.zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi.
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG wniosku, z zastrzeżeniem, że wniosek jest poprawny i złożony przez uprawnioną osobę.
Wpis do CEIDG jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu.
Wpisem do CEIDG jest również wykreślenie albo zmiana wpisu.

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych