Dziś jest sobota, 20 kwietnia 2024 r.
Imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Zasady programu

Informacje o programie „Czyste Powietrze”

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

- właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub

- wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

W ramach programu uprawnieni beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie m.in. na:

- wymianę niskowydajnych kotłów centralnego ogrzewania na paliwo stałe,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- docieplenie przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych (ściany zewnętrzne, dach, strop, podłoga na gruncie),

- wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

 

W przypadku likwidacji starego kotła węglowego i montażu nowego ekologicznego źródła ciepła (5 klasa wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012) można dodatkowo otrzymać dofinansowanie na:

- zakup i montaż urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania, instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych, pomp ciepła),

- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

 

Dofinansowanie na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie przegród budowlanych bez jednoczesnej wymiany nieefektywnego kotła węglowego jest możliwe pod warunkiem posiadania już w budynku/lokalu mieszkalnym ekologicznego źródła ciepła.

 

Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na które po 31 grudnia 2013 r.:

- został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,

- zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

nie udziela się dofinasowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej.

 

Beneficjenci w ramach programu „Czyste Powietrze” mogą otrzymać dofinansowanie w formie: datacji, dotacji z prefinansowaniem (dotyczy wniosków o podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania) i dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

 

W programie występują 3 poziomy dofinansowania:

- podstawowy (do 40,45,55 % poniesionych kosztów netto, zgodnie z max kwotą dotacji, gdy roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 135 tys. zł),

- podwyższony (do 70, 80 % poniesionych kosztów netto, zgodnie z max kwotą dotacji) dotyczy wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

a) 1.894,00 zł - gospodarstwo wieloosobowe lub

b) 2.651,00 zł - gospodarstwo jednoosobowe,

- najwyższy (do 100% poniesionych kosztów netto, zgodnie z max kwotą dotacji,) dotyczy wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

a) 1.090,00 zł - gospodarstwo wieloosobowe lub

b) 1.526,00 zł - gospodarstwo jednoosobowe.

 

Osoby fizyczne mogą wnioskować o podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania, gdy posiadają zaświadczenie wydane przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta (właściwy ze względu na miejsce zamieszkania) o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka swego gospodarstwa domowego (pod warunkiem spełnienia w/w kryteriów i wymagań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą- jeśli dotyczy). W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania, gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego opiekuńczego wystarczy aktualne zaświadczenie wydane przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta potwierdzające ustalone prawo do w/w zasiłku.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/

 


 


Kategorie spraw urzędowych