Dziś jest niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Imieniny: Albina, Wandy, Zenona
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

WÓJT GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przewidzianych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność publiczną na rzecz mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz


  

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 11, art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały Nr  LIII/349/22 Rady Gminy Radziechowy – Wieprz z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Radziechowy-Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

WÓJT GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przewidzianych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność publiczną na rzecz mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz

I. Konkurs obejmuje następujące zadania:

ZADANIE I: Wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenckich, instytucji kultury, zespołów sportowych, kościołów i związków wyznaniowych i innych organizacji społecznych w organizowaniu wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży w ramach programów mających wyraźne odniesienie profilaktyczne w szczególny sposób eksponujące i propagujące: trzeźwy i zdrowy styl życia, przeciwdziałanie narkomanii, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

ZADANIE II:  Wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenckich, instytucji kultury, zespołów sportowych, kościołów i związków wyznaniowych i innych organizacji społecznych w upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w postaci zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach  programów, mających wyraźne odniesienie profilaktyczne, w szczególny sposób eksponujące i propagujące: trzeźwy i zdrowy styl życia, przeciwdziałanie narkomanii, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

ZADANIE III: Wspieranie instytucji  i stowarzyszeń w działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w ramach powyższego konkursu ofert, na dotacje udzielane wyłonionym podmiotom wynosi łącznie 130 000,00 zł /słownie:  sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100/

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

1.Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571)
2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zamierzające realizować zadania na rzecz mieszkańców gminy Radziechowy-Wieprz,
3. W przypadku wsparcia przedstawionego zadania, przyznana dotacja nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania. Wkład własny podmiotu ubiegającego się o dotację powinien stanowić co najmniej 20% całkowitych kosztów zadania, z czego nie więcej niż połowę może stanowić wkład osobowy i rzeczowy.

4. Dotację w konkursie może otrzymać więcej niż jedna organizacja.
5. W sytuacji gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość przydzielenia odpowiednio niższego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
6. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, oferent może odstąpić od realizacji zadania, rezygnując tym samym z przyznanej dotacji lub dokonać weryfikacji zakresu zadania oraz kosztorysu jego realizacji z wyszczególnieniem skali wydatków wraz z kosztami, które będą finansowane zarówno ze środków własnych jak i z przyznanej dotacji. W tym przypadku wysokość wkładu własnego może być zmniejszona proporcjonalnie do przyznanej dotacji.
7. Każdy oferent zostanie pisemnie poinformowany o nieprzyznaniu lub przyznaniu dotacji ze wskazaniem jej wysokości oraz terminu dostarczenia dokumentów koniecznych do zawarcia umowy.
8. Dotacja może zostać przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizowanym zadaniem - w szczególności na:
a) zakup towarów – materiały biurowe, artykuły spożywcze, puchary, medale, dyplomy, książki i inne przedmioty przeznaczone na nagrody dla uczestników zadania - udokumentowane rachunkami,
b) zakup usług – transport, noclegi, usługi turystyczne, hotelarskie i gastronomiczne, wynajem obiektów, sprzętu, bilety wstępu na obiekty sportowe, rekreacyjne, rozrywkowe i historyczne - udokumentowane rachunkami,
c) koszty osobowe – wynagrodzenie obsługi trenerskiej, medycznej, sędziowskiej, technicznej, artystycznej, opiekunów, ratowników oraz przewodników wycieczek - udokumentowane rachunkami,
d) ubezpieczenia NW uczestników zadania - udokumentowane rachunkami,

9. Dotacje udzielane na zadania realizowane w ramach otwartego konkursu ofert, nie mogą być wykorzystane na:
a) pokrycie strat i długów,
b) odsetki od kredytów i pożyczek,
c) zakup gruntu, budynków lub lokali,
d) zadania i zakupy inwestycyjne,
e) pokrycie kosztów utrzymania biur podmiotów, w tym telefonów, internetu, energii elektrycznej, wody oraz kosztów reklamy,
f) działalność gospodarczą,
g) działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Oferty konkursowe powinny wyłącznie obejmować okres 2023 roku w tym:
a)
Zadanie I – realizacja od dnia podpisania umowy nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2023 r.
b)
Zadanie II i III – realizacja od dnia podpisania umowy nie dłużej jednak niż do 30 listopada 2023 r.

2. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  – zwanego dalej RODO oraz ustawy o finansach publicznych,

3. Praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy stanowi wkład osobowy organizacji w realizacji zadania. Wkład osobowy i rzeczowy nie może stanowić więcej niż 50% całości wkładu własnego.

4. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

5. Dopuszcza się dokonywania przez realizatora zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zawartej w złożonej ofercie, w zakresie zwiększającym wartości danej pozycji do 25% pierwotnej wartości. Przesunięcia, o których mowa wyżej nie mogą prowadzić do eliminacji pozycji/ii z której/ych dokonywane są przesunięcia. 

6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Radziechowy-Wieprz a oferentem.

 

V. Termin i warunki składania ofert:

1. Oferty na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2023 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu – pokój nr 23 do godz. 1400 osobiście, za pośrednictwem poczty albo przesyłką kurierską na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy w zamkniętej kopercie, która powinna być opisana z oznaczeniem nazwy podmiotu, obszaru realizowanego zadania oraz zawierać pełną nazwę zadania. Za termin złożenia oferty uważa się datę wpływu w Ośrodku.
2. Złożenie oferty do niniejszego konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią ogłoszenia konkursowego.
3. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.
4. Braki formalne w złożonej ofercie wykluczają ją z dalszej procedury konkursowej.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Niezgodność oferty z zadaniem, w ramach którego została złożona oferta, wyklucza ją z dalszej procedury konkursowej.
7. W przypadku składania przez jeden podmiot ofert na realizację więcej niż jednego zadania z wymienionych w pkt I niniejszego ogłoszenia, każda oferta powinna zostać złożona w odrębnej, zamkniętej kopercie z odrębnym kompletem załączników.
8. Oferty powinny być złożone na formularzu zgodnym ze wzorem określonym Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057).
9. Wszelkie pola oferty przeznaczone do wypełnienia przez oferenta muszą być wypełnione.
10. Formularz oferty można pobrać na miejscu lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy: (bip.radziechowy-wieprz.pl w zakładce konkursy).
11. Oferta i wszystkie oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Dołączone do oferty kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osoby upoważnione.
12. W celu uniknięcia wątpliwości na etapie oceny formalnej ofert oraz usprawnienia przygotowania umów oferenci proszeni są o dołączenie do oferty:
-
kopii aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji, lub pobranego samodzielnie wydruku komputerowego o aktualnych informacjach o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego,
-
aktualnego statutu organizacji,
-
oświadczenia w sprawie prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego udostępnianego tak jak formularz oferty. 

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Rozpatrzeniu podlegać będą oferty tych podmiotów, które w swych celach statutowych zawarły zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przedstawiają realizację zadania pozostającego w zgodzie z zadaniami  Gminy.
3. Oferty złożone do konkursu opiniowane są przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.
4. Komisja Konkursowa opiniując oferty:

  • ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
  • ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą realizować zadanie publiczne;
  • uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
  • uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
  • uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

Każde z powyższych kryteriów punktowane będzie w skali od 0 do 10 pkt.

1.Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

2. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.

 

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

W 2022 r. Gmina Radziechowy-Wieprz w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przekazała organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność publiczną na rzecz mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz, dotacje w łącznej wysokości 149 870,00  zł dla:

Stowarzyszenie  DZIECI SERC, ul. Abramska 2, 34-381 Radziechowy: 19 974,00

UKS „METALIK” Radziechowy, ul. Św. Marcina 23, 34-381 Radziechowy: 17 000,00 zł

UKS „CHAMPION” Radziechowy, ul. Szkolna 1220, 34-381 Radziechowy: 11 215,00 zł

Stowarzyszenie  HAJSTRA, ul. Hajduczka 16, 43-346 Bielsko-Biała: 25 024,00 zł

GKS Radziechowy- Wieprz, Wieprz 940,  34-381 Radziechowy:12 187,00 zł

Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Wieprzu, Wieprz, ul. Kościelna 680, 34-382 Bystra: 20 000,00 zł

Rzymsko-Katolicka Parafia św. Marcina w Radziechowach, ul. Plebańska 1, 34-381 Radziechowy: 19 800,00 zł

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Grojcowianie” w Wieprzu, Brzuśnik 233, 34-382 Bystra: 13 000,00 zł

Klub Arawashi, Rajcza 106 A, 34-370 Rajcza: 11 670,00 zł

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.radziechowy-wieprz.pl),  na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu uzyskać można w Siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz: pok. 26, lub pod nr tel. 33-867-66-15, 601 434 020.

Pliki do pobrania

Kategorie spraw urzędowych